Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

 

 

Feeding during the first 1000 days
Проект 18018 - Определяне на биологична активност и антиоксидантни свойства на новосинтезирани бексаротенови аналози
Проект 15006 - Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата
Международен фестивал на храната
Проект 16020 – Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином
Проект 16012 – Определяне на морски биотоксини в миди и планктон oт Черно море
Кохлеарна имплантация при осификация на кохлеята
СДО „Хранене през първите 1000 дни“
Проект 16028 – Изследване на нивата на протеин Sonic Hedgehog (SHH) и Brain-Derived Neutrophig Factor (BDNF) при пациенти с аутизъм
Проект 16030 – Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм
Д-р Илко Семерджиев в разговор за здравната реформа
Великденски базар
Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином
Експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални тумори на Централната нервна система
Медицински университет - Варна е комплексен победител в XX - тa Варненска универсиада