Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

БГ наука

23.2.2024 г.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Научно-изследователската дейност е неотменима част от работата на Академичната общност на МУ-Варна. Тя се осъществява самостоятелно или съвместно с други научни организации в областта на фундаменталните, медико-биологичните, медико-приложните, медико-социалните науки и други актуални за медицината и медицинското образование направления. В рубриката „БГ наука“ на MU-Vi.tv ще представяме​ на ​Вашето внимание​ дисертационни тр​удове и научни разработки.


Достъп до дентална помощ в България Достъп до дентална помощ в България

Фактори, влияещи върху използваемостта на здравни услуги в България Фактори, влияещи върху използваемостта на здравни услуги в България

Циркулярната миграция на здравните професионалисти – нагласи, предизвикателства и перспективи в България Циркулярната миграция на здравните професионалисти – нагласи, предизвикателства и перспективи в България

Още видеа свързани с рубриката:

Моделиране и 3D принтиране на морфологично достоверна костна матрица Моделиране и 3D принтиране на морфологично достоверна костна матрица Антибиотична резистентност на най-честите причинители на бактериемии и леталитет, свързан с тях Антибиотична резистентност на най-честите причинители на бактериемии и леталитет, свързан с тях Адхезия на дентална керамика към сплав Тi6AI4V, произведена чрез CAD/CAM технологии Адхезия на дентална керамика към сплав Тi6AI4V, произведена чрез CAD/CAM технологии Дългосрочен анализ на ставни изменения при пациенти с артроскопски документирани и лекувани менискални увреди Дългосрочен анализ на ставни изменения при пациенти с артроскопски документирани и лекувани менискални увреди Ускорено възстановяване след оперативно лечение (ERAS – Enhanced Recovery After Surgery протокол) в гинекологичната хирургия Ускорено възстановяване след оперативно лечение (ERAS – Enhanced Recovery After Surgery протокол) в гинекологичната хирургия Хранителни алергии на кърмаческата възраст в Плевенски регион – рискови фактори и поведение Хранителни алергии на кърмаческата възраст в Плевенски регион – рискови фактори и поведение Формиране на професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване Формиране на професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст Роля на инфламаторните маркери при диагностика на остър апендицит в детска възраст Роля на инфламаторните маркери при диагностика на остър апендицит в детска възраст Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда и тяхната предиктивна стойност при болни с таласемия майор Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда и тяхната предиктивна стойност при болни с таласемия майор Тотално тазобедрено ендопротезиране с двойно подвижна ацетабуларна компонента Тотално тазобедрено ендопротезиране с двойно подвижна ацетабуларна компонента Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства Възможности на транзиторната флоуметрия за интраоперативно обективизиране и сравняване на кръвотока при коронарна хирургия на „Биещо сърце" и под ЕКК Възможности на транзиторната флоуметрия за интраоперативно обективизиране и сравняване на кръвотока при коронарна хирургия на „Биещо сърце" и под ЕКК Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза Предиктори и прогностични индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит Предиктори и прогностични индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит Проблеми свързани с приложението на дентална амалгама Проблеми свързани с приложението на дентална амалгама Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол на хив/спин във Варненска област Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол на хив/спин във Варненска област Фактори, формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 - годишна възраст Фактори, формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 - годишна възраст Дигитални решения за управления на социални и здравни предизвикателства Дигитални решения за управления на социални и здравни предизвикателства Експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални тумори на Централната нервна система Експресия на транскрипционен фактор ZBTB20 в глиални тумори на Централната нервна система Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социални аспекти) Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социални аспекти) Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит по клинично-лабораторни данни Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит по клинично-лабораторни данни Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV – постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лица Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV – постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лица Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория Психично функциониране при пациенти с карцином на млечната жлеза, претърпели оперативна интервенция Психично функциониране при пациенти с карцином на млечната жлеза, претърпели оперативна интервенция Ефективност на хистероскопската резекция на полип на ендометриума и субмукозни миомни възли Ефективност на хистероскопската резекция на полип на ендометриума и субмукозни миомни възли Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес Смърт от преохлаждане – епидемиология, съдебномедицинска диагностика, състояние на експертизата Смърт от преохлаждане – епидемиология, съдебномедицинска диагностика, състояние на експертизата Десет годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство в Област Варна Десет годишно проспективно проследяване на деца с хиперкинетично разстройство в Област Варна Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно-съдови процедури Орални изяви при деца с вродени сърдечни малформации Орални изяви при деца с вродени сърдечни малформации Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент. Съвременни проблеми свързани с профилактиката на рака на маточната шийка Съвременни проблеми свързани с профилактиката на рака на маточната шийка Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия Фармакотерапевтично проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни медикаменти Фармакотерапевтично проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни медикаменти Рехабилитационни грижи и качеството на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт Рехабилитационни грижи и качеството на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина и тромбогенния риск при пациенти с Есенциална тромбоцитемия и Полицитемия вера Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина и тромбогенния риск при пациенти с Есенциална тромбоцитемия и Полицитемия вера Състояние и стратегически насоки за превенция на професионалния стрес при болничните медицински сестри Състояние и стратегически насоки за превенция на професионалния стрес при болничните медицински сестри Неснемаемо коронково протезиране в детска възраст - функционални аспекти Неснемаемо коронково протезиране в детска възраст - функционални аспекти Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в североизточна България Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в североизточна България Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларния карцином Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларния карцином Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент - нов метод за UV дозиметрия Характеристика на UV натоварването на преден очен сегмент - нов метод за UV дозиметрия Качество на живот при пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване Качество на живот при пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата Връзка между витамин D и андрогенен статус при заболявания на простатата Предимства на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза Предимства на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином Прогноза и прогностични фактори при аортно-клапно протезиране по повод аортна стеноза Прогноза и прогностични фактори при аортно-клапно протезиране по повод аортна стеноза Оптимизиране на клиничния подход и диетолечението при глутенова ентеропатия Оптимизиране на клиничния подход и диетолечението при глутенова ентеропатия Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство Клинични и прогностични характеристики на пациенти с хронична посттромбоемболична пулмонална хипертония(СТЕРН) Клинични и прогностични характеристики на пациенти с хронична посттромбоемболична пулмонална хипертония(СТЕРН) Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом Нагласи за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България Нагласи за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България Eкспресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином Eкспресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечно-съдови и метаболитни заболявания Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечно-съдови и метаболитни заболявания Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти Eкспериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4 Eкспериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4 Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда Хирургичен подход при обструктивни нарушения на дишането по време на сън в детска възраст Хирургичен подход при обструктивни нарушения на дишането по време на сън в детска възраст Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент. Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент. Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения на северно-черноморските влажни зони в етноботаниката Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения на северно-черноморските влажни зони в етноботаниката Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината Микроструктурни характеристики на промените в макулата при заболявания на ретината Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление Клинико-функционална характеристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена артропластика Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена артропластика Еднополюсното ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти Еднополюсното ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с множествена склероза: комплексен подход и медико-социални аспекти Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с множествена склероза: комплексен подход и медико-социални аспекти Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплатационен период при бъбречно трансплантирани пациенти Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттрансплатационен период при бъбречно трансплантирани пациенти Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, нуждаещи се от интензивно лечение Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, нуждаещи се от интензивно лечение Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д Експресия при гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения Експресия при гена Cyclon/CCDC86 в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система Фотография в съвременната протетична дентална медицина Фотография в съвременната протетична дентална медицина Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави Диференциално-диагностични и терапевтични аспекти на себорейния дерматит Диференциално-диагностични и терапевтични аспекти на себорейния дерматит Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Профилактика и лечение на началния дентален кариес Профилактика и лечение на началния дентален кариес Консервативно лечение на идиопатично еквиноварусно ходило. Консервативно лечение на идиопатично еквиноварусно ходило. Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката Фактори, оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката Профилактика на онкологични заболявания. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места Профилактика на онкологични заболявания. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места Възможности и бариери за постигане на равен достъп при оказване на спешна медицинска помощ Възможности и бариери за постигане на равен достъп при оказване на спешна медицинска помощ Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седименти Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седименти Ефективност на методите на лечение на инфертилитет при жени с овариална ендометриоза Ефективност на методите на лечение на инфертилитет при жени с овариална ендометриоза Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепатобилиарната система Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепатобилиарната система Трансплантация на амниотична мамбрана Трансплантация на амниотична мамбрана Микрорибонуклеинови киселини Микрорибонуклеинови киселини Морфометричен и микроструктурен анализ na роговицата в норма и при системни и генетични заболявания Морфометричен и микроструктурен анализ na роговицата в норма и при системни и генетични заболявания Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно-съдови заболявания Ендоваскуларно лечение на руптурирали интракраниални аневризми Ендоваскуларно лечение на руптурирали интракраниални аневризми Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа Акушерските практики за консултиране на жени Акушерските практики за консултиране на жени Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента Състояние на вегетативната нервна система Състояние на вегетативната нервна система Промени в оралната среда ​​​и общи заболявания Промени в оралната среда ​​​и общи заболявания Плацентарна дисфункция Плацентарна дисфункция Съвременен модел на презентация и оценка на бъбречно - каменната б​​олест в детска възраст Съвременен модел на презентация и оценка на бъбречно - каменната б​​олест в детска възраст ​Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт ​Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт Нови полимерни форми на паклитаксел​ Нови полимерни форми на паклитаксел​ Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцити и предимплантационни ембриони Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични ​находки в максиларния синус за денталната имплантология Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични ​находки в максиларния синус за денталната имплантология Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител - дете​ Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител - дете​ Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни ​​заболявания Приложение на нискоинтензитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни ​​заболявания Ретинопатия на недоносеното Ретинопатия на недоносеното Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в екпериментални фармакологични проучвания Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в екпериментални фармакологични проучвания Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство​ Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство​ Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери​ Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери​ ​Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина ​Експериментални доказателства за регулаторните ефекти на мелатонина Концептуален модел за устойчиво направление на здравни проекти Концептуален модел за устойчиво направление на здравни проекти Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица​ Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица​ Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек ​Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия ​Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия ​Възможности за управление на промяната в болницата чрез проектиране и развитие на ​​проектна култура ​Възможности за управление на промяната в болницата чрез проектиране и развитие на ​​проектна култура ​Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск ​Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск Орално здр​аве при деца с таласемия майор Орално здр​аве при деца с таласемия майор Механизъм на хепатоцитно оцеляване​​ Механизъм на хепатоцитно оцеляване​​ Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астм​а​ Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астм​а​ Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза​ Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза​ Механизъм на хепатоцитно оцеляване Механизъм на хепатоцитно оцеляване Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип​​​​ Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип​​​​ ​​​Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни ри​​​би​​​​​​​​ ​​​Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни ри​​​би​​​​​​​​ Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания​ Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания​ Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи​ Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи​ Бъбречни заболявани​​я Бъбречни заболявани​​я Професионализация на медицинската сестра Професионализация на медицинската сестра Стъпка напред в леч​​ението на захарен диабет тип 2​ Стъпка напред в леч​​ението на захарен диабет тип 2​ Български 3D принтер Български 3D принтер ​Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене​​ ​Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене​​ Палиативни интервенции при мал​​игнен иктер​ Палиативни интервенции при мал​​игнен иктер​ ​​Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vitro ​​Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vitro ​Лекарства, които подобряват сърдечната функция в кардиохирургичната практика ​Лекарства, които подобряват сърдечната функция в кардиохирургичната практика Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson​ Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson​ Проучване ролята на генетични фактори Проучване ролята на генетични фактори ​Личностни предиктори за поява на прехипертония ​Личностни предиктори за поява на прехипертония Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта​ Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта​ Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти Имедиатно натоварване на аксиални и наклонени дентални импланти Ангиогенез​а при глиални мозъчни тумори​ Ангиогенез​а при глиални мозъчни тумори​ Съвременен подход в диагностиката и лечнието на усложнена дивертикулоза на колона Съвременен подход в диагностиката и лечнието на усложнена дивертикулоза на колона ​Глаукомата ​Глаукомата Диабет тип 1 ​ Диабет тип 1 ​ Приложение на глината в дерматокозметологията ​ Приложение на глината в дерматокозметологията ​ ​Мета​​болитен синдром при деца ​Мета​​болитен синдром при деца Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria ​ Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria ​ Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски Мелатонин - инициирани ефекти върху пусковия механизъ​​м на хемостазата у плъхове​ Мелатонин - инициирани ефекти върху пусковия механизъ​​м на хемостазата у плъхове​ ​Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини ​Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми ​ Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми ​ Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни мет​астази Прогностични фактори при хирургичното лечение на пациентите с мозъчни мет​астази