Категории

 • Други
 • Кардиология
 • Неврология
 • Уши, нос, гърло
 • Психично здраве
 • Епидемиология
 • Хематология
 • Онкология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Редки болести
 • Фармация
 • Дентално здраве
 • Гинекология
 • Ендокринология
 • Гастроентерология
 • Белодробни болести
 • Урология
 • Вътрешни болести
 • Ортопедия

Рубрики

Всички рубрики

Проектите

13.6.2019 г.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проектите е образователна поредица, чиято цел е да запознае зрителите с развитието на научния сектор и приложението на научните изследвания в практиката.​


Проект 18002 – Серопревалентност на токсокарозата в рискови групи от населението на Североизточна България Проект 18002 – Серопревалентност на токсокарозата в рискови групи от населението на Североизточна България

Проект 18017 - Сравнителна характеристика на метаболитни маркери при постменопаузални жени с остеопения и остеопороза Проект 18017 - Сравнителна характеристика на метаболитни маркери при постменопаузални жени с остеопения и остеопороза

Проект 18027 Липидни наночастици – съвременен технологичен подход за включване на хиперфорин с подобрена химична стабилност в лекарствени форми Проект 18027 Липидни наночастици – съвременен технологичен подход за включване на хиперфорин с подобрена химична стабилност в лекарствени форми

Още видеа свързани с рубриката:

Проект - 3D принтиране и съвременното му приложение в протетичната медицина Проект - 3D принтиране и съвременното му приложение в протетичната медицина Проект 15005 – Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти Проект 15005 – Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти Проект 18004 - Оценка на фармакокинетични и фармакодинамични особености на септично бoлния Проект 18004 - Оценка на фармакокинетични и фармакодинамични особености на септично бoлния Проект 17013 – Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове Проект 17013 – Проучване и анализ на циркулиращите в североизточна България HDV генотипове Проект 18003 – Влияние на българските народни танци върху здравето и качеството на живот на студентите от Медицински университет - Варна Проект 18003 – Влияние на българските народни танци върху здравето и качеството на живот на студентите от Медицински университет - Варна Проект 18008 – Оценка на здравната система в България: ефективност, равнопоставеност, устойчивост Проект 18008 – Оценка на здравната система в България: ефективност, равнопоставеност, устойчивост Проект 18019 - Синтез и охарактеризиране на нови нитроимидазолови производни с потенциален биологичен ефект Проект 18019 - Синтез и охарактеризиране на нови нитроимидазолови производни с потенциален биологичен ефект Проект 18011 - Проучване на молекулярно-генетични фактори в CFTR гена при мъже с първичен инфертилитет Проект 18011 - Проучване на молекулярно-генетични фактори в CFTR гена при мъже с първичен инфертилитет Проект 18015 - Молекулярно-генетичен анализ при деца с неизяснени редки генетични болести Проект 18015 - Молекулярно-генетичен анализ при деца с неизяснени редки генетични болести Проект 18018 - Определяне на биологична активност и антиоксидантни свойства на новосинтезирани бексаротенови аналози Проект 18018 - Определяне на биологична активност и антиоксидантни свойства на новосинтезирани бексаротенови аналози Проект 15006 - Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата Проект 15006 - Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата Проект 16020 – Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином Проект 16020 – Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином Проект 16012 – Определяне на морски биотоксини в миди и планктон oт Черно море Проект 16012 – Определяне на морски биотоксини в миди и планктон oт Черно море Проект 16028 – Изследване на нивата на протеин Sonic Hedgehog (SHH) и Brain-Derived Neutrophig Factor (BDNF) при пациенти с аутизъм Проект 16028 – Изследване на нивата на протеин Sonic Hedgehog (SHH) и Brain-Derived Neutrophig Factor (BDNF) при пациенти с аутизъм Проект 16030 – Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм Проект 16030 – Прогностични биохимични маркери при пациенти с белодробен тромбоемболизъм Проект 16011 – Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки Проект 16011 – Експериментално проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в модели на метаболитен синдром и чернодробна токсичност при плъхове с цел бъдещо разработване на лекарствени продукти или хранителни добавки Проект 16004 – Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи пациенти. Конгенитална цитомегаловирусна инфекция Проект 16004 – Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи пациенти. Конгенитална цитомегаловирусна инфекция Проект 15007 – Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия Проект 15007 – Изследване на пролифериращи клетки в малък мозък на възрастни примати след исхемия Проект 15020 – Изследване на ефективността на транскраниалната магнитна стимулация за повлияване на когнитивните нарушения при депресивни епизоди в рамките на рекурентно депресивно разстройство (F33) и биполярно ефективно разстройство (F31.3,4,5) Проект 15020 – Изследване на ефективността на транскраниалната магнитна стимулация за повлияване на когнитивните нарушения при депресивни епизоди в рамките на рекурентно депресивно разстройство (F33) и биполярно ефективно разстройство (F31.3,4,5) Проект 16009 - PH(-) Миелопролиферативни неоплазми - морфологична и имунохистохимична характеристика Проект 16009 - PH(-) Миелопролиферативни неоплазми - морфологична и имунохистохимична характеристика Проект 16013 - Изследване на поправки на обтурации като част от минимално инвазивно лечение на зъбния кариес Проект 16013 - Изследване на поправки на обтурации като част от минимално инвазивно лечение на зъбния кариес Проект 16019 - Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантатните тъкани посредством сцинтиграфия с 99mТс-МDP ( метилен дифосфонат) Проект 16019 - Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантатните тъкани посредством сцинтиграфия с 99mТс-МDP ( метилен дифосфонат) Проект 16003 - Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Erstein-Barr вирусната инфекция Проект 16003 - Сероепидемиологични и лабораторно-диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Erstein-Barr вирусната инфекция Проект - Прогностични и предиктивни фактори за тумори на отделителната система Проект - Прогностични и предиктивни фактори за тумори на отделителната система Проект 15013 - Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ Проект 15013 - Изработване на алгоритъм за диагностика на разстройства от аутистичен спектър въз основа на функционален ЕЕГ анализ Проект - Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства Проект - Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства Проект 14012 - Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином Проект 14012 - Съвременен диагностичен и терапевтичен подход при хепатоцелуларен карцином Проект 15004 – Фармакологично повлияване на витамин К – зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти Проект 15004 – Фармакологично повлияване на витамин К – зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти Проект - 3D технологии в стоматологията Проект - 3D технологии в стоматологията Проект Лаборатория по храните Проект Лаборатория по храните Проект - Повишаване качеството и международната видимост на публикациите в МУ - Варна Проект - Повишаване качеството и международната видимост на публикациите в МУ - Варна Проект - Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" – Варна Проект - Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" – Варна Проект 14020 - Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи Проект 14020 - Проучване на анатомични характеристики на ларинкса при новородени и деца в яслена възраст в норма и патология с ендоскопски методи Проект 14016 - Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове Проект 14016 - Изследване на плодов сок от Aronia melanocarpa и съдържащата се в него хлорогенова киселина за анксиолитичен и антидепресивен ефект в поведенчески модели при плъхове Проект 14001 - Нови лекаствени полимерни форми с потенциална противотуморна активност Проект 14001 - Нови лекаствени полимерни форми с потенциална противотуморна активност Проект 14010 - Експресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки в кората на крайния мозък при човека Проект 14010 - Експресия на някои транскрипционни фактори в прогениторни клетки в кората на крайния мозък при човека Проект 14024 - Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти Проект 14024 - Изследване на влиянието на прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху въглехидратната обмяна и оксидативния стрес при пациенти със захарен диабет тип 2 в различни възрасти Проект 14014 - Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметовите нарушения на експериментални животни Проект 14014 - Превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметовите нарушения на експериментални животни Проект 14013 - Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия Проект 14013 - Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия